; Rambam Kiddush HaChodesh קידוש החודש לרמב"ם

קידוש החודש לרמב"ם

ספר הלכות קידוש החודש לרמב"ם מבואר ע"י מצגות דנמיות בגרפיקה תלת מימדית

פרקים

יום ראשון לראית הירח
לאחר השקיעה אור ליום ב' אלול תשע"ז

אבני הדרך לבנית האתר

  • site@kiddushhachodesh.net צור קשר