; פרק ט הלכות קידוש החודש לרמב"ם

פרק ט

פרק ט הלכות קידוש החודש לרמב"ם

תקופות השנה על פי שיטת שמואל

סוד העיבור

א. שנת החמה יש מחכמי ישראל שאומרים שהיא שלש מאות חמשה וששים יום ורביע יום שהוא שש שעות, ויש מהן שאומרים שהוא פחות מרביע היום, וכן חכמי יון ופרס יש ביניהן מחלוקת בדבר זה.

ב. מי שהוא אומר שהיא שס"ה יום ורביע יום, ישאר מכל מחזור של תשע עשרה שנה שעה אחת וארבע מאות וחמשה ושמונים חלקים כמו שאמרנו, ויהיה בין תקופה לתקופה אחד ותשעים יום ושבע שעות וחצי שעה, ומשתדע תקופה אחת באיזה יום באיזו שעה היא תתחיל למנות ממנה לתקופה השניה שאחריה ומן השניה לשלישית עד סוף העולם.

ג. תקופת ניסן היא השעה והחלק שתכנס בו השמש לתחלת מזל טלה, ותקופת תמוז היות השמש בראש מזל סרטן, ותקופת תשרי היות השמש בראש מזל מאזנים, ותקופת טבת היות השמש בראש מזל גדי, ותקופת ניסן היתה בשנה הראשונה של יצירה לפי חשבון זה קודם מולד ניסן בשבעה ימים ותשע שעות ושש מאות ושנים וארבעים חלקים, סימנה ז"ט תרמ"ב.

ד. דרך חשבון התקופה כך הוא: תדע תחלה כמה מחזורין שלמים משנת היצירה עד מחזור שתרצה, וקח לכל מחזור מהן שעה אחת ותפ"ה חלקים, וקבץ כל החלקים שעות וכל השעות ימים ותגרע מן הכל שבעה ימים ותשע שעות ושש מאות ושנים וארבעים חלקים, והשאר תוסיף אותו על מולד ניסן של שנה ראשונה מן המחזור, יצא לך באיזו שעה ובכמה בחדש תהיה תקופת ניסן של אותה השנה הראשונה באותו מחזור, וממנה תתחיל למנות אחד ותשעים יום ושבע שעות ומחצה לכל תקופה ותקופה. ואם תרצה לידע תקופת ניסן של שנה זו שהיא שנת כך וכך במחזור שאתה עומד בו, קח לכל המחזורין השלמים שעה ותפ"ה לכל מחזור, ולכל השנים הגמורות ששלמו מן המחזור עשרה ימים ואחת ועשרים שעות ומאתים וארבעה חלקים לכל שנה וקבץ הכל, ותגרע ממנו שבעה ימים ותשע שעות ושש מאות שנים וארבעים חלקים, והשאר תשליכם חדשי לבנה תשעה ועשרים יום ושתים עשרה שעות ושבע מאות שלש ותשעים חלקים, והנשאר פחות מחדש הלבנה תוסיף אותו על מולד ניסן של אותה השנה, ותדע זמן תקופת ניסן של אותה השנה בכמה יום בחדש היא ובכמה שעה. תקופת ניסן לפי חשבון זה אינה לעולם אלא או בתחלת הלילה או בחצי הלילה או בתחלת היום או בחצי היום, ותקופת תמוז לעולם אינה אלא או בשבע שעות ומחצה או בשעה אחת ומחצה בין ביום בין בלילה, ותקופת תשרי לעולם אינה אלא או בתשע שעות או בשלש שעות בין ביום בין בלילה, ותקופת טבת לעולם אינה אלא או בעשר שעות ומחצה או בארבע שעות ומחצה בין ביום בין בלילה. אם תרצה לידע באיזה יום מימי השבוע ובאיזו שעה תהיה התקופה, קח שנים גמורים שעברו משנת היצירה עד שנה שתרצה והשלך הכל שמונה ועשרים שמונה ועשרים והנשאר פחות משמונה ועשרים קח לכל שנה ושנה יום אחד ושש שעות, וקבץ הכל והוסיף עליו שלשה והשלך הכל שבעה שבעה, והנשאר מן הימים ומן השעות תתחיל למנותו מתחלת ליל אחד בשבת ולאשר יגיע החשבון בו תהיה תקופת ניסן, ולמה מוסיפין שלשה לפי שתקופה ראשונה של שנת היצירה היתה בתחלת ליל רביעי.

ה. כיצד הרי שרצינו לידע תקופת ניסן של שנת שלשים ותשע מאות וארבעת אלפים ליצירה, כשתשליך הכל שמונה ועשרים שמונה ועשרים תשאר שנה אחת, תקח לה יום אחד ושש שעות ותוסיף עליו שלשה נמצאת תקופת ניסן בליל חמישי שש שעות בלילה, וכשתוסיף עליה שבע שעות ומחצה תהיה תקופת תמוז בשעה ומחצה מיום חמישי, וכשתוסיף עליה שבע שעות ומחצה תהיה תקופת תשרי בתשע שעות מיום חמישי, וכשתוסיף עליה שבע שעות ומחצה תהיה תקופת טבת בארבע שעות ומחצה מליל ששי, וכשתוסיף עליה שבע שעות ומחצה תהיה תקופת ניסן הבאה בתחלת יום ששי, ועל דרך זו עד סוף העולם תקופה אחר תקופה.

ו. אם תרצה לידע בכמה יום בחדש תהיה תקופת ניסן של שנה זו, תדע תחלה באיזה יום מימי השבוע תהיה ובאיזה יום יקבע ניסן של שנה זו וכמה שנים גמורים עברו מן המחזור, ותקח לכל שנה אחד עשר יום ותוסיף על סכום הימים שבעה ימים בזמנים אלו, והשלך הכל שלשים שלשים והנשאר פחות משלשים תתחיל למנותו מראש חדש ניסן, אם יגיע ליום התקופה מוטב ואם לאו הוסיף יום או שני ימים או שלשה ימים על המנין עד שיגיע ליום התקופה, ואם תהיה השנה מעוברת תתחיל למנות מראש חדש אדר שני וליום שיגיע החשבון באותו היום מן החדש תהיה התקופה.

ז. כיצד הרי שרצינו לידע בכמה בחדש תהיה תקופת ניסן של שנת שלשים ותשע מאות, שהיא שנה תשיעית ממחזור ר"ס, מצאנו ראש חדש ניסן נקבע בה בחמישי ותקופת ניסן בחמישי, ולפי שהיתה שנה זו תשיעית למחזור יהיו השנים הגמורות שמונה, כשתקח לכל שנה מהן אחד עשר יום יהיו כל הימים שמונה ושמונים, תוסיף שבעה הרי הכל חמשה ותשעים, תשלים הכל שלשים שלשים נשארו חמשה ימים, כשתתחיל למנות חמשה ימים מראש חדש ניסן שהיה בחמישי יגיע החשבון ליום שני, וכבר ידענו שאין התקופה בשני בשבת אלא בחמישי, לפיכך תוסיף יום אחר יום עד שתגיע לחמישי שהוא יום התקופה, נמצאת תקופת ניסן בשנה זו ביום שמיני מחדש ניסן, ועל הדרך הזאת תעשה בכל שנה ושנה.

ח. זה שאמרנו תוסיף יום אחר יום עד שתגיע ליום התקופה, לעולם לא תהיה צריך להוסיף אלא יום אחד או שנים או שלשה, ופלא גדול הוא שתהיה צריך להוסיף ארבעה ימים, ואם מצאת שאתה צריך להוסיף יתר על זה תדע שטעית בחשבון ותחזור ותחשוב בדקדוק.

תרומתך תעזור לנו להמשיך ולקדם את הפרויקט לטובת כלל הציבור.תרומתך תעזור לנו להמשיך ולקדם את הפרויקט לטובת כלל הציבור.